Type alias TxParamsCommon

TxParamsCommon: Partial<UnionToIntersection<TxSchema>>

Generated using TypeDoc